Serious successful young businesswoman with documents sitting and talking on cell phone in office

PATENT TESCİLİ NASIL YAPILIR?

Buluşunuz var ve buluşunuza sahip çıkmak istiyor ve başkalarının sizin izniniz dışında, buluşunuz olan konuda kullanımlarının olmasını istemiyorsanız buluşunuza sahip çıkmalısınız.

Bunun için de yapılması gereken patent ya da faydalı model tescili olmalıdır.

Peki, patent tescili nasıl yapılır?

Patent tescilinin istenildiği üzere sonuçlanabilmesi için belli kriterlere sahip olması gerekmektedir. Bu kriterler şunlardır:

Yenilik

Buluş Basamağı

Sanayiye Uygulanabilirlik

Bir buluşun patent/ faydalı model tesciline konu edilmesi halinde, korumanın doğru ve yeterli şekilde olabilmesini sağlayacak olan TARİFNAME DOSYASI ve bu dosyadaki İSTEMLER başlıklı kısı

Bu dosyanın konunun uzmanlarınca ve olması gerektiği şekilde hazırlanması ve Türk Patent ve Marka Kurumu’na bunun ardından sunulması ve ardından da takibi önemlidir.

Tarifname Süreci

İlk olarak patent tesciliyle korunmak istenen buluşun bir uzman tarafından incelemesi yapılır. Yapılan ilk değerlendirmede, bahse konu buluşun, patent tescili için sahip olması gereken kriterlere sahip olup olmadığı değerlendirilir.

Buluşun gerekli kriterlere sahip olduğu kanısına varılması halinde Patent Ön Hazırlık Formu ile buluş hakkında detaylı bilgiler buluş sahibinden istenir ve detaylı bir ön hazırlık, çalışma safhası yaşanır.

Tarifnamenin içeriğinde; buluşun içeriğini aşmayan ifadelerle anlatımların olması, güncel durum ile buluş sayesinde sağlanan faydaların ve getirilen teknik çözümlerin anlatılması, korunması istenilen esas konuların da istemler başlığı altında vurgulanması ve değinilmesi, dosyada mutlaka olması gereken, olmazsa olmazlardır.

Patent Başvuru Süreci

Patent başvuru süreci ve sonuçlanması 3-5 seneyi bulabilmektedir. Sürecin başında tarifname dosyasının doğru ve konusunda uzman olan patent vekilleri tarafından hazırlanması gerekliliğinin yanı sıra, sürecin eksiksiz takibi ve gerekli yerlerde gerekli müdahalelerin yapılması elzemdir.

Faydalı Model Tescil Süreci

Faydalı model tescil süreci 1 -2 seneyi bulmaktadır. Patent işlemlerinden farklı olarak Faydalı Model dosyasında buluş basamağı aranmamaktadır. YENİLİK ve SANAYİYE UYGULABİLİRLİK şartlarını taşıyor olması, dosyanın FAYDALI MODEL TESCİLİ ile korunabilmesi için yeterli görülmektedir.

Patent tescilinde olduğu gibi faydalı model tescil işlemlerinde de tarifname dosyasının uygun şekilde hazırlanması, sürecin takibi ve gerektiği noktalarda gerekli müdahalenin uzmanlarca yapılması gerekliliği profesyonel desteği gerektirir.

2017’de yürürlüğe girmiş olan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile birlikte Faydalı Model başvuruları için de ARAŞTIRMA şartı getirilmiştir. Böylece, başvurusu yapılmış olan faydalı model dosyalarında da YENİLİK kriterinin olmadığının tespiti halinde, dosyanın hükümsüz kalması ihtimal dahilinde olabilmektedir.